Deklaracja ideowa

Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne KoLiber jest organizacją młodych Polaków, których łączy wyznawany system wartości, określany mianem konserwatywnego liberalizmu. Uważamy, że wcielanie tych wartości w życie prowadzić będzie zarówno do wzrostu powszechnego dobrobytu ekonomicznego, jak i do wzmocnienia więzi społecznych oraz odbudowy moralnych podstaw naszej cywilizacji. W naszej działalności dążyć będziemy do:

Realizacji idei wolnego społeczeństwa.

Uważamy, że podstawowym podmiotem jest jednostka, a nie społeczeństwo. Dlatego najwyższą wartością jest dla nas dobro osoby ludzkiej stanowiącej fundament wszelkich instytucji społecznych i politycznych. W naszym przekonaniu wolność jest wartością nadrzędną wobec równości; wszelkie próby systemowego zniesienia naturalnych nierówności wynikających z istoty natury ludzkiej są skazane na niepowodzenie. Dlatego będziemy piętnować wszelkie systemy polityczne wprowadzające reformy socjalne oparte na przymusowej redystrybucji dochodu narodowego. Uważamy jednak, że stosunkami społecznymi musi kierować etyka, a wolność powinna wiązać się z odpowiedzialnością za własny los.

Całkowitego poddania gospodarki mechanizmom rynkowym.

Jesteśmy przekonani, że powrót do kapitalizmu w czystej formie jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego. Koniecznym warunkiem jest jednak całkowita neutralność państwa oraz zniesienie barier prawnych zamykających dostęp do rynku, hamujących przedsiębiorczość i inicjatywę.

Obrony suwerenności państwowej.

Jesteśmy przeświadczeni, że tysiącletnia historia Narodu Polskiego wraz z jego głęboko zakorzenionymi niepodległościowymi tradycjami stanowi wystarczającą legitymację dla istnienia w pełni suwerennego Państwa Polskiego. Dlatego uznajemy za święte prawo Narodu Polskiego do samostanowienia. W szczególności będziemy przeciwdziałać narzucaniu Państwu Polskiemu polityki zagranicznej, gospodarczej, wewnętrznej i wojskowej przez podmioty zewnętrzne.

Stworzenia „silnego państwa minimum” opartego na rządach Prawa.

Uważamy, że rola państwa sprowadzać się powinna jedynie do zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, tworzenia prawa oraz jego egzekwowania. Będziemy dążyć do ustanowienia rządów Prawa opartych na założeniu, że wszyscy są wobec niego równi. Uważamy, że w naszym kręgu cywilizacyjnym Prawo powinno opierać się na etyce chrześcijańskiej oraz tradycji prawa rzymskiego; powinno gwarantować bezwarunkową ochronę własności prywatnej, nietykalność osobistą, swobodę działania oraz wolność słowa.

Rozwoju samorządności.

Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość kompetencji, które obecnie należą do scentralizowanego aparatu państwowego powinna zostać przekazana społeczeństwu. Dlatego należy wspierać wszelkie oddolne formy organizacji życia społecznego. Jedynie sprawnie działające samorządy będą w stanie podołać nowym zadaniom.

Poszanowania tradycji i historii.

Uważamy, że wspólna tradycja jest czynnikiem scalającym społeczeństwo oraz wytwarzającym poczucie jedności narodowej. Dlatego będziemy kultywować tradycję rodzinną, narodową, cywilizacyjną. Widzimy konieczność utrzymania ciągłości z przeszłością. Będziemy przeciwstawiać się wszelkim przejawom rewolucjonizmu tkwiącego w systemach politycznych. W szczególności w całości odrzucamy spuściznę komunizmu; jesteśmy także zdecydowanie przeciwko bezwzględnej władzy większości.

Uznania szczególnej roli Rodziny.

Rodzina jest podstawową instytucją społeczną – w niej człowiek dojrzewa emocjonalnie i rozwija swój kodeks moralny. Sądzimy zatem, że symptomy rozkładu rodziny są bardzo niebezpieczne dla kondycji całego społeczeństwa. Dlatego będziemy bronić tradycyjnego modelu rodziny. Za niepodważalne uważamy prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań i światopoglądu. Podstawowym celem Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego KoLiber jest wykształcenie elit, które w przyszłości współtworzyć będą społeczny, gospodarczy, kulturowy i polityczny obraz III Rzeczypospolitej poprzez czynny udział w życiu publicznym. Nasze założenia będziemy realizować poprzez działalność edukacyjną, publicystyczną i wydawniczą, organizację i współudział w akcjach charytatywnych, prezentowanie się w mediach. Zamierzamy także współpracować z organizacjami polskimi i zagranicznymi o podobnych zapatrywaniach. Jednocześnie zamierzamy zdobywać praktyczne doświadczenie poprzez pracę w samorządach szkolnych, środowiskowych oraz lokalnych.