Polecane książki

A nie mówiłem? Dlaczego nastąpił kryzys i jak najszybciej z niego wyjść.

Robert Gwiazdowski

Fragment książki

Nie mamy w Polsce kapitalizmu i nigdy nie mieliśmy. To, co mamy, tak ma się do ulubionego ustroju Adama Smitha, jak przez wiele lat miała się „demokracja” w państwach realnego socjalizmu do demokracji zachodniej. Jesteśmy państwem o bardzo dużym stopniu ingerencji rządu w gospodarkę, wysokim udziale wydatków publicznych w dochodzie narodowym i szerzącym się fiskalizmie. Państwem do cna skorumpowanym, między innymi dlatego, że zamiast prywatnej własności będącej ostoją kapitalizmu mamy olbrzymi udział w gospodarce własności państwowej – ergo niczyjej.
Państwem, gdzie zastępy działaczy samorządowych, których liczba zwiększała się w tempie szybszym niż ongiś królików w Australii, mogą prowadzić niczym nieskrępowaną działalność gospodarczą wykorzystując majątek gminny. Nic zatem dziwnego, że taki ustrój nie satysfakcjonuje Polaków – tyle, że on nie ma nic wspólnego z kapitalizmem.

 

Brakujące Ogniwo  - Płoński Janusz, Rybiński Maciej

Brakujące Ogniwo

Janusz Płoński, Maciej Rybiński

 

Członkowie ekspedycji naukowej poszukujący „brakującego ogniwa” między małpą a człowiekiem zostają porwani przez islamskich fundamentalistów. Francuski rząd chce spełnić żądania porywaczy ale czyni to wyjątkowo nieudolnie. Do akcji wkracza mąż jednej z zakładniczek, który organizuje komando śmierci.

Dzieła zebrane tom I i II – Frédéric Bastiat 

Wszystkie prace zamieszczone w Dziełach zebranych są tłumaczone z oryginalnej wersji językowej. W pierwszym tomie znajdą się następujące dzieła:
Co widać i czego nie widać
Prawo
Państwo
Przeklęty pieniądz
Kapitał i zysk z kapitału
Ekonomiczne sofizmaty cz. 1 i 2
W drugim tomie znajdą się dwie części dzieła Bastiata: Harmonie ekonomiczne cz. 1 i 2.

 

 

Ekipa do zabijania

Oleg Ałkajew

 

Książka Olega Ałkajewa to szczera i bolesna opowieść o regułach więziennego życia na Białorusi. Białoruś jest jedynym krajem w Europie, gdzie nadal wykonywana jest kara śmierci. Jak wygląda egzekucja- ujawnia były szef więzienia w Mińsku.

 

Intelektualiści a socjalizm

 Friedrich August von Hayek

Fragment eseju

W świetle najnowszej historii okazuje się dość dziwne, że świadomość tego, iż władza decyzyjna spoczywa w rękach zawodowych sprzedawców używanych idei nie jest jeszcze powszechna. Rozwój polityczny świata Zachodu w ciągu ostatnich kilku stuleci dostarcza tutaj najlepszego przykładu. Socjalizm nigdy i nigdzie nie był na początku ruchem klasy robotników. W żadnym przypadku nie jest on pomocnym ani koniecznym dla interesów tej klasy, nie jest też oczywistym lekarstwem na oczywiste zło. Jest konstrukcją teoretyków, wywodzącą się z pewnych kierunków abstrakcyjnej myśli, przez długi czas znaną tylko intelektualistom, a nakłonienie klas pracujących do przyjęcia go za swój program wymagało ze strony tych intelektualistów długich wysiłków.

 

Kampania wyborcza - strategia sukcesu. Przewodnik dla kandydatówKampania wyborcza. Strategia sukcesu.

Sergiusz Trzeciak

Przewodnik ten stanowi kompendium praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia kampanii wyborczej. Adresowany jest do kandydatów startujących w wyborach parlamentarnych i samorządowych wszystkich szczebli, członków sztabów wyborczych i wolontariuszy. Przydatny jest również dla osób ubiegających się o wybieralne funkcje w organach państwowych, związkach i samorządach zawodowych, organizacjach społecznych i politycznych oraz dla wszystkich zainteresowanych problematyką wyborczą.

Koncepcja człowieka w pracach Ludwiga von Misesa

Ludwik Papaj

Mises nie tworzył koncepcji homo agens tylko na potrzeby ekonomii. Jego celem było zwrócenie uwagi na to, że każda ludzka aktywność niezależnie, z jaką związana jest działalnością, podlega zawsze tym samym regułom. Pierwszą i najważniejszą z nich było spostrzeżenie, że rzeczywistość nie jest kształtowana przez tajemnicze siły, a wyłącznie na skutek twórczego ludzkiego działania. To właśnie sprawczość, jako aktywność rozumu jest tym, co w największym stopniu odróżnia gatunek ludzki, od świata zwierząt. Dlatego nadmierne krępowanie jej przy pomocy decyzji politycznych, czy jakimikolwiek innymi środkami, stanowi krok wstecz w rozwoju cywilizacji ludzkiej. Sama sfera wolności, nie gwarantuje nikomu dobrobytu, ani powszechnej szczęśliwości, lecz pozostawia ludziom możliwość realizacji własnych zamierzeń, co w dłuższym okresie jest korzystne dla wszystkich członków społeczności. Społeczeństwo obywatelskie może powstać jedynie w takich warunkach.

Kradzież a rozwój gospodarczy -  praca zbiorowa

 Kradzież a rozwój gospodarczy.

praca zbiorowa

 

Książka ta stanowi zbiór prelekcji wygłoszonych w trakcie międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Polish-American Foundation for Economic Research && Education (PAFERE) pod tym samym tytułem, której celem było uświadomienie zależności między kradzieżą i rozwojem gospodarczym kraju kradzieży, której synonimem jest naruszenie czy gwałcenie naturalnego prawa człowieka do jego własność.

 

 Marsz Niepodległości. Anatomia kłamstwaMarsz niepodległości. Anatomia kłamstwa.

 

 

Książka poświęcona medialnym manipulacjom i ukazująca prawdę o wydarzeniach z 11.11.11

 

 

 

Między dźwiną a Wilią. Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej

Potocki Mieczysław „Kamień”, „Węgielny”

Od Autora

Książka niniejsza zawiera moje wspomnienia z okresu 1939–1944 na Wileńszczyźnie oraz z lat 1944–1950 spędzonych w obozach w ZSRR i w więzieniu po powrocie do Polski.

Spisałem je z myślą, aby tamte wydarzenia ocalić od zapomnienia, zwłaszcza że niektóre z nich pozostałyby nieznane, gdyż tylko ja o nich wiedziałem. Odnosi się to głównie do lat 1939–1944, gdy na Wileńszczyźnie osobiście decydowałem o realizacji pewnych postanowień. Mam nadzieję, że zapiski te przyczynią się do lepszego poznania prawdy o tym okresie.

Swoje przeżycia opisuję w porządku chronologicznym. Przedstawiam tylko te zda¬rzenia, które zapadły mi głęboko w sercu i umyśle. Unikam szczegółowych charakterystyk postaci. Zależy mi raczej na zwięzłym ukazaniu faktów, które przemawiają same za siebie. Podaję najważniej¬sze informacje z życia konspiracyjnego jedynie na terenie Inspektoratu „BC” ziemi wileńskiej oraz walk Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich nr 2 Armii Krajowej mjr. „Węgielnego”. Brak tu wielkiej polityki, rozważań na temat stosunków narodowościowych, religij¬nych, społecznych i kulturalnych. Zostawiam te dziedziny specjalistom…

Moralna wyższość wolnej gospodarki. Etyka chrześcijańska a ekonomia.

Wojciechowski Michał

„Książka Moralna wyższość wolnej gospodarki ukazuje jak spójny system stworzył rynek i chrześcijaństwo. Na kolejnych jej stronach jak na zdjęciach z rentgena przekonamy się jak odstępstwa od zasad rynku i moralności wpływają na kondycję i żywotność systemu polityczno-gospodarczego. Autor, oceniając sytuację w Polsce, nie pozostawia wątpliwości, że żyjemy w systemie, w którym pomyślność przedsiębiorcy i jego firmy – a tym samym losów jego najbliższych – w coraz mniejszym stopniu zależy od wytężonej pracy i pomysłowości, a w większym od „przychylności” urzędnika”.
Z przedmowy Andrzeja Sadowskiego, wiceprezydenta Centrum im. Adama Smitha.

nasza_polska_www „Nasza Polska” ogólnopolski tygodnik prawicowy o tematyce polityczno-społeczno-historycznej, wydawany od września 1995 roku w Warszawie. Wydawcą jest Wydawnictwo Szaniec.

 

 

O szkodliwości podatku dochodowego.

Frank Chodorov

W roku 1913 w Sta­nach Zjed­no­czo­nych miała miej­sce rewo­lu­cja. Tak przy­naj­mniej twier­dzi Frank Cho­do­rov w książce „O szko­dli­wo­ści podatku docho­do­wego”. W tym bowiem roku uchwa­lono XVI poprawkę do Kon­sty­tu­cji Sta­nów Zjed­no­czo­nych, która zezwo­liła nakła­dać podatki na dochody Ame­ry­ka­nów. Brzmi ona: „Kon­gres ma prawo nakła­dać i ścią­gać podatki od wszel­kiego rodzaju docho­dów i nie musi przy tym uwzględ­niać ani pro­por­cjo­nal­nego roz­działu mię­dzy poszcze­gólne stany, ani też jakich­kol­wiek sza­cun­ków lub spi­sów lud­no­ści”. Według autora był to tra­giczny w skut­kach prze­łom, który poprzez bez­karne nakła­da­nie przez Kon­gres coraz więk­szych podat­ków spo­wo­do­wał przej­ście ame­ry­kań­skich władz z pozy­cji pań­stwa mini­mum do pań­stwa opie­kuń­czego. Od tej pory dochody i wydatki Sta­nów Zjed­no­czo­nych stale rosły w nie­spo­ty­ka­nym wcze­śniej tem­pie i osią­gnęły poziom, któ­rego nigdy nie zaak­cep­to­wa­liby ojco­wie zało­ży­ciele. Autor twier­dzi, że ame­ry­kań­scy oby­wa­tele nie tylko utra­cili wol­ność uzy­skaną w 1776 roku, ale zostali zamie­nieni w ogra­bia­nych z wła­snej pracy pań­stwo­wych nie­wol­ni­ków, a co gor­sza wpro­wa­dza­nie podatku docho­do­wego spo­wo­do­wało także upa­dek moralny spo­łe­czeń­stwa.

 

Ordoiliberalizm. Historia niemieckiego cudu gospodarczego.

Tymoteusz Juszczak

Z przedmowy prof. Jacka Bartyzela:

Filozofia społeczno-ekonomiczna i polityczna ordoliberalizmu w niewielkim tylko stopniu była dotąd przedmiotem namysłu i studiów polskich badaczy. () Pojawienie się przeto na naszym rynku wydawniczym nowego opracowania samo w sobie godne jest dostrzeżenia i zainteresowania. Tymoteusz Juszczak nader słusznie poprzedził wykład myśli ordoliberałów szeroką prezentacją historii niemieckiego liberalizmu XIX i XX wieku, akcentując jego specyfikę na tle uniwersalnych determinant tego kierunku, jak również pryncypiów konserwatyzmu, wpływających na myślenie ordoliberalne. Rdzeń jego studium stanowi oczywiście część druga, w której wnikliwie zostały zanalizowane wszystkie aspekty społecznego kryzysu nowoczesności w ujęciu ordoliberałów (bez ukrywania przy tym pewnych zbłądzeń politycznych czy aporii intelektualnych samych ordoliberałów) oraz część trzecia, w której zaprezentowana została z wielką starannością ich pozytywna koncepcja państwa, społeczeństwa i gospodarki.

 Próba generalna. Film

Strajk w WOSP był walką o obywatelski i propaństwowy charakter Pożarnictwa. Strajkujący podchorążowie domagali się, by WOSP został objęty ustawą o szkolnictwie wyższym, a nie podporządkowany przepisom ustawy o szkolnictwie wojskowym. Pacyfikacja strajku 2 grudnia 1981 r. okazała się nie tylko likwidacją protestu, ale także sprawdzianem przed wprowadzeniem stanu wojennego. Młodzi strażacy-podchorążowie zapłacili srogą cenę: rezygnację z marzeń i wyśnionego zawodu lub „kompromis” z władzami. Wydarzenia listopada–grudnia 1981 stały się dla nich, dla Pożarnictwa, ale i dla reżimu, próbą generalną…

Sekrety Amerykańskich Milionerów

Thomas J. Stanley

‚Zwykli ludzie’ nie lubią ludzi bogatych, oskarżając ich o chciwość, pazerność i bezduszność. Dlatego Jordan, Stallone czy Spielberg, którzy dają zatrudnienie zaledwie paru setkom ludzi, cieszą się sympatią społeczeństw, zaś Gates czy Huizaenga, którzy stworzyli kilkaset tysięcy miejsc pracy, są spostrzegani jako krwiopijcy?

Szkoła austriacka wobec socjalizmu

Kacperski Jacek

Ze Wstępu prof. Witolda Kwaśnickiego: praca Jacka Kacperskiego jest bardzo interesującym przedstawieniem historii szkoły austriackiej, w kontekście bardzo aktualnej problematyki interwencjonizmu państwowego i konsekwencji odchodzenia od zasad wolnorynkowych. Zgodzić się trzeba z Autorem, że nie ma drugiej takiej szkoły, która przez ponad 100 lat zachowałaby taką wierność swoim prekursorom oraz pierwszym ideom.

Autor podejmuje odważną próbę obalenia 20-wiecznych mitów dotyczących wiary w zbawienną rolę państwa, jako podmiotu polepszającego sytuację ekonomiczną obywateli.

 Shooters team

Oleg Alkaev

The book “SHOOTERS TEAM” by Oleg Alkaev is a unique document, making an incredibly profound impression, disclosing secrets related to the disappearing of Belarus politicians. This also is the first contemporary document regarding the death sentence procedure whose author worked in penitentiary bodies for twenty seven years; wherein, five years as a leader of the shooting team

 

  Sprawiedliwy handel?

   Victor V. Claar

 

 

 

 

 

Ułaskawiony na śmierć Ułaskawiony na śmierć

 Maria Mycielska

 

Janos Esterhazy – 1901-1957, związany z Polską, po rozpadzie Austro-Węgier stał się politycznym przywódcą mniejszości węgierskiej w Czechosłowacji. Skomplikowany bieg wypadków historycznych sprawił, że w latach II wojny światowej został posłem do parlamentu państwa słowackiego, uzależnionego od hitlerowskich Niemiec. Jako jedyny wstrzymał się od głosu, gdy sejm słowacki uchwalał ustawę o wysiedleniu Żydów ze Słowacji. W 1945 roku został przez Rosjan wywieziony do gułagu. W tym czasie sąd w Czechosłowacji zaocznie skazał go na śmierć pod zarzutem zdrady stanu. W 1949 roku Rosjanie odsyłają go do Bratysławy dla wykonania wyroku. Wtedy wkracza do akcji Maria Mycielska, młodsza siostra Janosa, która w 1944 roku, uciekając przed frontem z rodzinnego majątku nad Sanem, schroniła się w rodowej siedzibie Esterhazych w Uljaku na Słowacji. Dzięki pomocy przyjaciół udaje je się wstrzymać wykonanie wyroku, a następnie uzyskać ułaskawienie brata: karę śmierci zamieniono mu na dożywotnie więzienie. Po jego śmierci, niczym współczesna Antygona, na próżno zabiega u władz więziennych o wydanie prochów… Książka zawiera jej wstrząsające zapiski codzienne z lat 1945-1957, odnalezione już po jej śmierci, a także fragmenty listów do rodziny oraz dziennik więzienny Janosa Esterhazyego. Te autentyczne dokumenty w sumie składają się na poruszającą opowieść o dobroci, miłości i wierności ludzi uwikłanych w okrutną historię XX wieku.

Wielkie mity wielkiego kryzysu

Lawrence W. Reed

Fragment wstępu:

Dzisiejszym studentom obraz wielkiego kryzysu gospodarczego lat 1929-1941 przedstawia się najczęściej w sposób zdeformowany, wskazując wolnorynkowy kapitalizm jako przyczynę ekonomicznych problemów i propagując interwencję rządu jako ich rozwiązanie. W niniejszym eseju, opartym na popularnym wykładzie, Lawrence Reed, prezes Foundation for Economic Education, obala ten stereotypowy pogląd i próbuje prześledzić decydującą rolę, jaką w tamtej legendarnej katastrofie odegrała nieskuteczna polityka rządowa. Na temat wielkiego kryzysu gospodarczego lat dwudziestych XX wieku i jego wpływu na życie milionów Amerykanów napisano już wiele tomów. Historycy, ekonomiści i politycy pracowicie przeczesali wrak, szukając „czarnej skrzynki”, która ujawniłaby przyczynę tamtego nieszczęścia. Niestety, zdecydowanie zbyt wielu z nich postanawia zaprzestać poszukiwań, być może uważając, że w ten sposób łatwiej będzie rozpowszechniać fałszywe lub szkodliwe wnioski dotyczące wydarzeń sprzed ośmiu dekad. W rezultacie wielu ludzi w dalszym ciągu akceptuje nieuzasadnioną krytykę wolnorynkowego kapitalizmu i wspiera destrukcyjną dla gospodarki politykę rządową.

 Zasady Bezpiecznego Biznesu

Wiktor Rębacz, Jan M. Fijor

 

Czyli jak ochronić firmę i majątek własny przed nadużyciami władz skarbowych. Książka o tym jak nie trafić do programu Sprawa dla Reportera. Wiktor Rębacz był przedsiębiorcą, który został aresztowany za niewinność i jak tysiące innych przedsiębiorców, podobnie jak Roman Kluska uniewinniony z zarzutów po wielu latach procesów. Sprawa na tyle skandaliczna, że podczas przesłuchania przez prokuratora autor stracił wzrok!