Regulamin o. Warszawskiego

Warszawa, 20 lutego 2019 r.

 

REGULAMIN

Oddziału Warszawskiego

Stowarzyszenia KoLiber

 

I. Władze Oddziału

1.Władzami Oddziału są:

a) Walne Zebranie,

b) Prezes Oddziału,

c) Zarząd Oddziału,

d) Oddziałowa Komisja Rewizyjna

 

II Członkowie Oddziału

2. Członkowie Oddziału dzielą się na członków zwyczajnych i członków kandydatów.

3.Członkowie Oddziału, o ile nie zalegają ze składkami mają prawo udziału w Walnym Zebraniu.

4.Członkowie zwyczajni, którzy są Członkami Oddziału Warszawskiego w okresie krótszym od dwóch miesięcy oraz członkowie kandydaci nie mają prawa głosowania podczas Walnego Zebrania.

5.Członek Oddziału ma obowiązek

a) przestrzegać Regulaminu Oddziału,

b) stosować się do postanowień i uchwał Władz Oddział,

c) uiszczać w terminie składki członkowskie,

d) dbać o dobre imię Oddziału.

6. Członkostwo w Oddziale ustaje w przypadku:

a) Śmierci Członka Oddziału,

b) Zmiany Oddziału,

c) Wykluczenia Członka Oddziału z Oddziału,

d) Rezygnacji Członka Oddziału z członkostwa w Stowarzyszeniu,

e) Z mocy prawa przez niepłacenie należnych składek członkowskich przez okres dłuższy niż dwanaście miesięcy.

7. W przypadku wykluczenia Członka Oddziału nie może on ponownie zostać Członkiem Oddziału przez okres 1 roku.

 

III Walne Zebranie

8. Walne Zebranie jest najwyższą władzą w Oddziale.

9. Walne zebranie jest zwoływane przez Prezesa Oddziału:

a) nie rzadziej niż raz w roku,

b) na wniosek co najmniej 1/3 Członków Oddziału,

c) na żądanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

10. W przypadkach wymienionych w pkt. 9 lit. b) i c) Prezes Oddziału ma obowiązek zwołać Walne Zebranie we wskazanym, najwyżej 30 dniowym terminie, uwzględniając proponowane punkty porządku obrad.

11. W razie niemożności zwołania walnego zebrania oddziału z powodu braku Prezesa Oddziału, walne zebranie może zwołać Prezes Stowarzyszenia. W takim przypadku czynne i bierne prawa wyborcze przysługują wszystkim członkom Oddziału niezależnie od zakończenia okresu kandydackiego.

12. W przypadku nie zwołania przez Prezesa Oddziału Walnego Zebrania na żądanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni, Walne Zebranie zwołuje Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

13. Do ważności walnego zebrania konieczne jest zawiadomienie, z 14 dniowym wyprzedzeniem, wszystkich członków Oddziału o jego miejscu, terminie, głównych punktach obrad oraz wysokości zobowiązań z tytułu składek. Jeżeli wniesione odwołania od decyzji zawieszających członkostwo nie zostały jeszcze rozpatrzone, zawiadamia się również Sąd Naczelny.

14. Do ważności walnego zebrania konieczne jest również ogłoszenie Zawiadomienia na stronie internetowej Oddziału.

15. Wybór Władz Oddziału i zmiany w Regulaminie Oddziału mogą być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad opublikowanym wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie walnego zebrania.

16. Ponadto do ważności Walnego Zebrania wymagana jest w pierwszym terminie obecność przynajmniej połowy Członków Oddziału, uprawnionych do udziału w nim. W drugim terminie, będącym godzinę po pierwszym, walne zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych Członków Oddziału.

17. Podczas głosowań i obrad Walnego Zebrania kworum stanowi połowa obecnych Członków Oddziału.

18. Walne zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub Regulamin przewiduje inaczej. Walne Zebranie może podejmować decyzje również przez aklamację chyba, że Statut lub Regulamin stanowią inaczej.

19. Mandaty niezbędne do głosowania podczas Walnego Zebrania wydaje dotychczasowy Sekretarz i Skarbnik Oddziału.

20. Walne Zebranie otwiera Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i w pierwszej kolejności zarządza wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.

21. Przewodniczący Walnego Zebrania w pierwszej kolejności zarządza wybór protokolanta Walnego Zebrania, który sporządza protokół Walnego Zebrania. Protokół akceptuje i podpisuje przewodniczący Walnego Zebrania oraz protokolant.

22. Po wyborze protokolanta przewodniczący Walnego Zebrania zarządza wybór, co najmniej 3 osobowej, komisji skrutacyjnej, która zajmuje się przeprowadzaniem głosowań i liczeniem głosów. Z prac komisji skrutacyjnej sporządzany jest protokół podpisany przez wszystkich członków komisji skrutacyjnej, który jest częścią protokołu Walnego Zebrania.

23. Po wyborze komisji skrutacyjnej przewodniczący Walnego Zebrania zarządza głosowanie nad porządkiem obrad Walnego Zebrania i prowadzi obrady zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie porządkiem.

24. Karty do głosowania wymagane są podczas wyboru Prezesa Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, delegatów na Konwent. Karty do głosowania wydaje komisja skrutacyjna. Karty wydawane są przez komisję skrutacyjną po zarządzeniu przedmiotowego głosowania przez przewodniczącego Walnego Zebrania. Nie dopuszcza się wcześniejszego wydawania kart do głosowania.

25. Nieudzielenie absolutorium przez walne Zebranie skutkuje zakazem pełnienia funkcji Członka Zarządu i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej przez okres najbliższej kadencji, nie krócej jednak niż jeden rok.

26. Walne zebranie:

a) wybiera Prezesa Oddziału na roczną kadencję,

b) odwołuje Prezesa Oddziału bezwzględną większością głosów pod warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy, który kończy kadencję poprzednika,

c) w przypadku wakatu na stanowisku Prezesa Oddziału w trakcie trwania kadencji, wybiera następcę, który kończy kadencję,

d) wybiera Oddziałową Komisję Rewizyjną na czas kadencji Prezesa Oddziału,

e) uchwala Regulamin Oddziału bezwzględną większością głosów,

f) po zakończeniu kadencji wysłuchuje sprawozdania ustępującego Prezesa Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, udzielając bądź odmawiając udzielenia absolutorium członkom Zarządu Oddziału,

g) ustala wysokość wpisowego i oddziałowych składek członkowskich,

h) wybiera delegatów na Konwent,

i) wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane Statutem Stowarzyszenia i Regulaminem,

j) podejmuje bezwzględną większością głosów uchwałę o przyjęciu osobowości prawnej przez oddział,

k) podejmuje decyzję o rozwiązaniu Oddziału bezwzględną większością głosów,

l) wybiera członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w przypadku wakatu,

m) wybiera delegatów w przypadku wakatu.

 

IV Prezes Oddziału

27. Prezesem Oddziału może być tylko zwyczajny członek Stowarzyszenia, który nie zmienił Oddziału w okresie przynajmniej dwóch miesięcy przed dokonaniem wyboru.

28. Do kompetencji Prezesa Oddziału należy:

a) reprezentowanie Oddziału,

b) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,

c) kierowanie pracami Zarządu Oddziału,

d) przygotowanie projektu porządku obrad Walnego Zebrania,

e) udzielanie informacji o działalności Oddziału na żądanie Władz krajowych Stowarzyszenia,

f) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych Statutem i Regulaminem.

29. Prezes Oddziału zwołuje posiedzenie Zarządu Oddziału również na wniosek dwóch Członków Zarządu

30. Prezes Oddziału zwołuje posiedzenie Zarządu Oddziału również na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej przyjęty uchwałą zgodnie z Regulaminem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

31. Po zakończeniu Walnego Zebrania, na którym dokonano wyboru Prezesa Oddziału, Prezes Oddziału powołuje w ciągu 1 dnia Zarząd Oddziału.

32. Prezes Oddziału bierze udział w obradach Rady Krajowej Stowarzyszenia.

33. Prezes Oddziału może upoważnić pisemnie Członka Oddziału aby uczestniczył w obradach Rady Krajowej Stowarzyszenia w jego zastępstwie.

 

V Zarząd Oddziału

34. Zarząd oddziału składa się z od trzech do siedmiu osób, w tym z: Prezesa Oddziału, Sekretarza Oddziału i Skarbnika Oddziału.

35. Zarząd Oddziału po zakończeniu Walnego Zebrania, w terminie 1 dnia, publikuje wszystkie uchwały przyjęte przez Walne Zebranie na stronie internetowej Oddziału.

36. Zarząd Oddziału zbiera się z inicjatywy Prezesa Oddziału przynajmniej raz na kwartał.

37. W posiedzeniu Zarządu Oddziału musi uczestniczyć ponad połowa Członków Zarządu, w tym Prezes Oddziału, który przewodniczy posiedzeniu.

38. Prezes Oddziału składa Oddziałowej Komisji Rewizyjnej pisemne sprawozdanie z odbytej Rady Krajowej w ciągu 3 dni od jej zakończenia.

39. Zarząd Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Oddziału.

40. Zarząd Oddziału przygotowuje niezbędne dokumenty potrzebne podczas Walnego Zebrania, w szczególności:

a) Mandaty do głosowania dla uczestników Walnego Zebrania,

b) Karty do głosowania nad wyborem Prezesa Oddziału, jeżeli jest taki punkt w porządku obrad Walnego Zebrania,

c) Karty do głosowania nad wyborem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, jeżeli jest taki punkt w porządku obrad Walnego Zebrania,

d) Karty do głosowania nad wyborem delegatów na Konwent, jeżeli jest taki punkt w porządku obrad Walnego Zebrania, Listę osób upoważnionych do udziału w Walnym Zebraniu,

e) Listę osób upoważnionych do udziału w Walnym Zebraniu ze wskazaną data opłacenia przez każdego składek członkowskich i miejscem na podpisy przy odbiorze mandatu oraz kart do głosowania.

41. W czasie trwania stażu kandydackiego Zarząd Oddziału może podjąć uchwałę o niezatwierdzeniu stażu wobec członka kandydata, którego postawa rodzi poważne wątpliwości co do spełnienia kryteriów członkowskich lub, który nie zrealizował dodatkowych wymagań wskazanych w Regulaminie Oddziału. Uchwała dla swej skuteczności wymaga przesłania wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia do Sądu Naczelnego.

42. Zarząd Oddziału, na wniosek co najmniej 1/3 członków Oddziału lub 2 członków Zarządu Oddziału, podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów o wykluczeniu członka z Oddziału kiedy zachodzi rażące naruszenie pkt 5 Regulaminu. Uchwała dla swej skuteczności wymaga przesłania wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

43. Członek Zarządu Oddziału może przyjąć członka Stowarzyszenia zmieniającego oddział poprzez uczynienie wzmianki na deklaracji członkowskiej polegającej na przekreśleniu dotychczasowego oddziału i nazwy Oddziału wraz z datą i parafką.

44. Sekretarz Oddziału prowadzi rejestr składający się z danych aktualnych i byłych Członków Oddziału.

45. Prezes Oddziału lub Sekretarz Oddziału aktualizuje deklaracje członkowskie Członków Oddziału w przypadku przystąpienia do Oddziału, czy też ustania członkostwa w Oddziale.

46. Sekretarz Oddziału obowiązany jest wypełniać obowiązki wynikające ze Statutu Stowarzyszenia.

47. Sekretarz Oddziału archiwizuje dokumenty Zarządu Oddziału.

48. Skarbnik Oddziału prowadzi rejestry:

a) wpłat składek członkowskich i darowizn,

b) wydatków Oddziału.

49. Osobami upoważnionymi do przyjmowania wpłat z tytułu wpisowego, darowizn i składek oddziałowych są Prezes i Skarbnik Oddziału. Przy przyjmowaniu wpłat wystawiany jest dokument potwierdzający, w którym znajduje się co najmniej:

a) Imię i nazwisko osoby wpłacającej,

b) Datę otrzymania wpłaty,

c) Tytuł wpłaty,

d) Kwotę wpłaty,

e) Podpis osoby przyjmującej wpłatę.

50. Skarbnik Oddziału obowiązany jest poinformować Członka Oddziału o grożącym ustaniu członkostwa na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem 11 miesiąca po ostatnim miesiącu, za który były opłacone składki członkowskie.

51. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

a) kierowanie działalnością Oddziału,

b) przygotowanie infrastruktury i materiałów służących sprawnemu przeprowadzeniu Walnego Zebrania,

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

d) współdziałanie z Zarządem Głównym w zakresie realizacji działań ogólnopolskich,

e) podejmowanie uchwały o wykluczeniu z Oddziału,

f) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych Statutem i Regulaminem.

52. W dniu wyboru nowego Prezesa Oddziału ustępujący Zarząd Oddziału przekazuje wszystkie posiadane dokumenty Oddziału, środki pieniężne, rejestry oraz dostępy do kont na portalach społecznościowych związanych z Oddziałem.

 

VI Oddziałowa Komisja Rewizyjna

53. Oddziałowa Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób.

54. W przypadku wakatu na stanowisku członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Komisja może obradować przy mniejszej liczbie członków.

55. W przypadku gdy liczba członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej jest mniejsza niż 3, Prezes Oddziału zwołuje, w ciągu 7 dni od powstania takiej sytuacji, Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

56. Członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego, Centralnej Komisji Rewizyjnej, Sądu Naczelnego, Zarządu Oddziału.

57. Członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej traci status członka:

a) śmierci,

b) rezygnacji

c) w momencie przyjęcia stanowiska, o którym mowa w pkt. 56,

d) usunięcia z Oddziału lub Stowarzyszenia.

58. Pracami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Przewodniczącego Walnego Zebrania. Przewodniczący może zostać odwołany zgodnie z postanowieniami Regulaminu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

59. Posiedzenia Oddziałowej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

60. Do ważności obrad Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność ponad połowy członków, w tym jej Przewodniczącego.

61. Oddziałowa Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku remisu decydujący jest głos przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

62. Oddziałowa Komisja Rewizyjna po otrzymaniu uchwały Zarządu Oddziału o wykluczeniu członka z Oddziału w terminie 30 dni może podjąć uchwałę o uchyleniu uchwały Zarządu Oddziału o czym informuje Zarząd Oddziału i członka Oddziału. Po uprawomocnieniu decyzji Zarządu Oddziału Zarząd Oddziału usuwa członka Oddziału z rejestru i przekreśla nazwę Oddziału wpisując datę i parafkę.

63. Archiwizowanie dokumentów Oddziałowej Komisji Rewizyjnej reguluje Regulamin Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

64. Oddziałowa Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Oddziału, władz kół i sekcji. Oddziałowa Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty Oddziału.

65. Do kompetencji Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności finansowej Zarządu Oddziału pod względem legalności, gospodarności i rzetelności,

b) wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie Członkom Zarządu absolutorium,

c) interpretacja Regulaminu,

d) orzekanie o zgodności regulaminów zarządu oraz rad, kół i sekcji oddziału z regulaminem oddziału. W przypadku stwierdzenia niezgodności w miejsce uchylonych przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia regulaminu oddziału Szczegóły określa Regulamin Oddziałowej Komisji rewizyjnej,

e) orzekanie o zgodności działań zarządu oraz władz rad, kół i sekcji oddziału z regulaminem oddziału i regulaminami zarządu oraz rad, kół i sekcji oddziału. W przypadku rażącego naruszenia wspomnianych postanowień komisja rewizyjna nakazuje ponowne przeprowadzenie zakwestionowanych czynności zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

f) informowanie Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej o stwierdzonych nieprawidłowościach, zgodnie z Regulaminem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

g) uchwalanie Regulaminu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

h) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych Regulaminem.

 

VII Koła, sekcje i Rada Oddziału

66. Rada Oddziału składa się z Członków Zarządu i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz z będących członkami Oddziału delegatów i członków organów statutowych Stowarzyszenia.

67. Rada Oddziału jest zwoływana przez Prezesa Oddziału w celu zasięgnięcia opinii.

68. Koła są tworzone i rozwiązywane przez Zarządu Oddziału. Pracami koła kieruje przewodniczący. Do chwili uchwalenia własnego regulaminu do działalności kół stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.

69. Sekcje są tworzone i rozwiązywane przez Zarząd Oddziału. Zarząd Oddziału określa cele i zasady ich działania.