Regulamin o. Warszawskiego

REGULAMIN

Oddziału Warszawskiego

ze zmianami z 25 czerwca 2005 r.

 

1. Władzami oddziału są:

a) walne zebranie,

b) prezes,

c) zarząd,

d) komisja rewizyjna.

2. W walnym zebraniu mają prawo udziału członkowie zwyczajni i członkowie kandydaci, zwani dalej członkami oddziału, o ile nie zalegają ze składkami. Członkowie kandydaci nie mają prawa głosowania.

3. Do ważności walnego zebrania konieczne jest zawiadomienie – z 14 dniowym wyprzedzeniem – wszystkich członków oddziału o jego miejscu, terminie i głównych punktach obrad oraz wysokości zobowiązań z tytułu składek. Jeżeli wniesione odwołania od decyzji zawieszających członkostwo nie zostały jeszcze rozpatrzone, zawiadamia się również Sąd Naczelny.

4. Ponadto do ważności walnego zebrania wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy członków oddziału. W drugim terminie, najwcześniej godzinę po pierwszym, walne zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

5. Niezbędne do obradowania kworum stanowi połowa przybyłych.

6. Walne zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że regulamin przewiduje inaczej.

7. Walne zebranie jest zwoływane przez prezesa:

a) nie rzadziej niż raz w roku,

b) na wniosek 1/3 członków oddziału,

c) na żądanie komisji rewizyjnej.

W przypadkach b) i c) prezes ma obowiązek zwołać walne zebranie we wskazanym, najwyżej 30 dniowym terminie, uwzględniając proponowane punkty porządku obrad.

Wybór władz i zmiana regulaminu oddziału mogą być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad rozesłanym wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie walnego zebrania.

8. Walne zebranie:

a) wybiera prezesa oddziału na roczną kadencję.

b) wybiera komisję rewizyjną na czas kadencji prezesa,

c) uchwala regulamin oddziału bezwzględną większością głosów,

d) wysłuchuje sprawozdania ustępującego prezesa i komisji rewizyjnej, udzielając bądź odmawiając udzielenia absolutorium członkom zarządu,

e) ustala wysokość oddziałowych składek członkowskich i wpisowego,

f) wybiera delegatów na Konwent,

g) wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane statutem i regulaminem oddziału,

h) podejmuje uchwałę o przyjęciu osobowości prawnej przez oddział.

9. Do kompetencji prezesa oddziału należy:

a) reprezentowanie oddziału,

b) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,

c) kierowanie pracami zarządu oddziału,

d) przygotowanie projektu porządku obrad walnego zebrania,

e) udzielanie informacji o działalności oddziału na żądanie władz krajowych,

f) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym regulaminem.

10. Zarząd oddziału składa się z od trzech do siedmiu osób, w tym z: prezesa, sekretarza i skarbnika.

11. Zarząd oddziału zbiera się z inicjatywy prezesa przynajmniej raz na kwartał. Prezes zwołuje posiedzenie zarządu również na wniosek dwóch jego członków lub komisji rewizyjnej.

12. W posiedzeniu zarządu oddziału musi uczestniczyć ponad połowa jego członków, w tym prezes.

13. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa.

14. Do kompetencji zarządu oddziału należy:

a) kierowanie działalnością oddziału,

b) wykonywanie uchwał walnego zebrania oddziału,

c) współdziałanie z Zarządem Głównym w zakresie realizacji działań ogólnopolskich,

d) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym regulaminem.

15. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego, Centralnej Komisji Rewizyjnej, Sądu Naczelnego i zarządu oddziału.

16. Pracami komisji rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez przewodniczącego walnego zebrania.

17. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Do ważności jej obrad wymagana jest obecność ponad połowy członków, w tym przewodniczącego.

18. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

19. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności finansowej zarządu oddziału pod względem legalności, gospodarności i rzetelności,

b) wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie członkom zarządu absolutorium,

c) interpretacja niniejszego regulaminu,

d) orzekanie o zgodności regulaminów zarządu oraz kół i sekcji oddziału z niniejszym regulaminem. W przypadku stwierdzenia niezgodności w miejsce uchylonych przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia niniejszego regulaminu,

e) orzekanie o zgodności działań zarządu oraz władz kół i sekcji oddziału z regulaminem oddziału i regulaminami zarządu oraz kół i sekcji oddziału. W przypadku rażącego naruszenia wspomnianych postanowień komisja rewizyjna nakazuje ponowne przeprowadzenie zakwestionowanych czynności,

f) informowanie Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej o stwierdzonych nieprawidłowościach,

g) uchwalanie regulaminu komisji rewizyjnej,

h) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym regulaminem.

20. Nieudzielenie absolutorium skutkuje zakazem pełnienia funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej oddziału przez okres najbliższej kadencji, nie krócej jednak niż jeden rok.

21. Komisja rewizyjna ma prawo uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach zarządu oddziału i władz kół i sekcji. Komisja rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty oddziału.

22. Rada oddziału składa się z członków zarządu i komisji rewizyjnej oddziału oraz z będących członkami oddziału delegatów i członków władz krajowych stowarzyszenia.

23. Rada oddziału jest zwoływana przez prezesa oddziału w celu zasięgnięcia opinii.

24. Koła są tworzone i rozwiązywane przez zarząd oddziału. Pracami koła kieruje przewodniczący. Do chwili uchwalenia własnego regulaminu do działalności kół stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego regulaminu.

25. Sekcje są tworzone i rozwiązywane przez zarząd oddziału. Zarząd oddziału określa cele i zasady ich działania.